Llety cynaliadwy

Black Boy Inn: 01286 673604

Black Jack's: 01286 673604

Ty Dre: 01286 685901

Archebu Ystafell

Black Boy Inn & Black Jacks

Arrival
Adults
Nights

Archebu Ystafell

Ty Dre

Arrival
Adults
Nights

Mewnbynnwch o cod hwn BB2017 am ostyngiad mewn pris llety

Llety cynaliadwy

Yn Nhafarn y Black Boy, rydym wedi gwneud ymrwymiad cydwybodol i gynnig lletygarwch cynaliadwy. Rydym yn gweithio i ddarparu anghenion y presennol heb amharu ar allu cenedlaethau’r dyfodol i ddiwallu eu hanghenion nhw.

Hyd yma, mae Tafarn y Black Boy wedi cymryd y camau amgylcheddol sensitif canlynol i….

arbed ynni

• Mae gennym gardiau i
agor drysau pob un o’r
ystafelloedd gwely, sydd
hefyd yn troi’r trydan
ymlaen.
• Rydym yn defnyddio
bylbiau golau ynni isel
drwy’r dafarn i gyd.
• Mae gan y coridorau
cyhoeddus i fyny’r grisiau
oleuadau sy’n gweithio ar
synwyryddion.

arbed dŵr

• Mae ein sestonau toiled
yn fach gyda dau opsiwn
i dynnu’r dŵr.
• Mae gennym bolisi ‘newid
llieiniau a dillad gwely’
lle gofynnir i’n gwesteion
wneud cais am lieiniau
neu ddillad gwely glân
fel bo angen arnynt.
• Mae’r un polisi hwn
wedi lleihau’n sylweddol
faint o ddŵr ac ynni
a ddefnyddir, a hefyd yn
golygu ein bod yn
defnyddio llai o bowdr
golchi.

helpu’r amgylchedd

• Yn ein bwyty, rydym yn
gwneud pob ymdrech i
wneud y defnydd gorau o
gynnyrch lleol tymhorol.
• Mae’r rhan fwyaf o’r
cynnyrch sy’n cyrraedd
ein cegin wedi ei bacio
mewn cratiau y gellir eu
hailddefnyddio.
• Rydym yn lleihau’n
barhaus faint o wastraff
sy’n cael ei anfon gennym
i’r safle tirlenwi.
• Rydym yn ceisio
ailgylchu beth bynnag a
allwn.

helpu ein cymuned

• Mae gennym bolisi o
‘brynu’n lleol’ ar gyfer y
broses o brynu pethau
i’r gwesty gan sicrhau
ein bod yn hybu
busnesau lleol ac yn rhoi
arian yn ôl yn yr economi
leol.
• Rydym yn ceisio prynu
o leiaf 70% o’n holl fwyd
gan gyflenwyr lleol.