Llety cynaliadwy
 • Archebu Ystafell

  Black Boy Inn, Black Jacks & Black Tower

  Arrival
  Adults
  Nights

  Archebu Ystafell

  Ty Dre

  Arrival
  Adults
  Nights

  Mewnbynnwch o cod hwn BB1820 am ostyngiad mewn pris llety

  Llety cynaliadwy

  Yn Nhafarn y Black Boy, rydym wedi gwneud ymrwymiad cydwybodol i gynnig lletygarwch cynaliadwy. Rydym yn gweithio i ddarparu anghenion y presennol heb amharu ar allu cenedlaethau’r dyfodol i ddiwallu eu hanghenion nhw.

  Hyd yma, mae Tafarn y Black Boy wedi cymryd y camau amgylcheddol sensitif canlynol i….

  arbed ynni

  • Mae gennym gardiau i
  agor drysau pob un o’r
  ystafelloedd gwely, sydd
  hefyd yn troi’r trydan
  ymlaen.
  • Rydym yn defnyddio
  bylbiau golau ynni isel
  drwy’r dafarn i gyd.
  • Mae gan y coridorau
  cyhoeddus i fyny’r grisiau
  oleuadau sy’n gweithio ar
  synwyryddion.

  arbed dŵr

  • Mae ein sestonau toiled
  yn fach gyda dau opsiwn
  i dynnu’r dŵr.
  • Mae gennym bolisi ‘newid
  llieiniau a dillad gwely’
  lle gofynnir i’n gwesteion
  wneud cais am lieiniau
  neu ddillad gwely glân
  fel bo angen arnynt.
  • Mae’r un polisi hwn
  wedi lleihau’n sylweddol
  faint o ddŵr ac ynni
  a ddefnyddir, a hefyd yn
  golygu ein bod yn
  defnyddio llai o bowdr
  golchi.

  helpu’r amgylchedd

  • Yn ein bwyty, rydym yn
  gwneud pob ymdrech i
  wneud y defnydd gorau o
  gynnyrch lleol tymhorol.
  • Mae’r rhan fwyaf o’r
  cynnyrch sy’n cyrraedd
  ein cegin wedi ei bacio
  mewn cratiau y gellir eu
  hailddefnyddio.
  • Rydym yn lleihau’n
  barhaus faint o wastraff
  sy’n cael ei anfon gennym
  i’r safle tirlenwi.
  • Rydym yn ceisio
  ailgylchu beth bynnag a
  allwn.

  helpu ein cymuned

  • Mae gennym bolisi o
  ‘brynu’n lleol’ ar gyfer y
  broses o brynu pethau
  i’r gwesty gan sicrhau
  ein bod yn hybu
  busnesau lleol ac yn rhoi
  arian yn ôl yn yr economi
  leol.
  • Rydym yn ceisio prynu
  o leiaf 70% o’n holl fwyd
  gan gyflenwyr lleol.