Black Boy Inn Environmental Policy

Polisi Amgylcheddol

Mae Tafarn y Bachgen Du wedi ymrwymo i roi mesurau rhagweithiol ar waith i helpu i amddiffyn a chynnal yr amgylchedd lleol, cenedlaethol a byd-eang ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol. Mae’r Cyfarwyddwyr yn cydnabod effaith gweithrediadau’r Dafarn ar yr amgylchedd a’u nod, drwy gynyddu eu dealltwriaeth o’r gweithrediadau hyn, ydy lleihau unrhyw effeithiau niweidiol a allai godi. Drwy weithio gyda’n gilydd fe allwn ni greu amgylchedd diogel a glân, a sicrhau bod materion amgylcheddol ar flaen meddwl pawb bob amser ac yn cael sylw priodol bob amser.

Dyma ein nod:
• Cydymffurfio’n llawn â’r gyfraith, deddfwriaeth bresennol a rheoliadau a mabwysiadu dull rhagweithiol o ran gofynion neu rwymedigaethau cyfreithiol yn y dyfodol.
• Gwneud yn siŵr bod gan bawb yn y cwmni ddyletswydd gofal tuag at yr amgylchedd, ei gynefinoedd a’i fioamrywiaeth.
• Annog ein gweithwyr i weithio mewn ffordd sy’n amgylcheddol gyfrifol.
• Ceisio gwarchod adnoddau naturiol drwy sicrhau bod ynni, dŵr a deunyddiau’n cael eu defnyddio’n gyfrifol, gan ddarparu’r ansawdd gwasanaeth sy’n cael ei ddisgwyl gan ein gwesteion ar yr un pryd.
• Mesur perfformiad a gosod amcanion a fydd yn cael eu hadolygu’n rheolaidd gyda’r nod o wella’n barhaus drwy leihau, ailddefnyddio neu ailgylchu mewn meysydd fel: Defnyddio dŵr, deunyddiau gwastraff a gynhyrchir a defnyddio ynni.
• Ennyn cefnogaeth ein cwsmeriaid a gwneud yn siŵr eu bod yn ymwybodol o’n polisi amgylcheddol.
• Chwilio am gynnyrch sy’n cael cyn lleied â phosib o effaith amgylcheddol. Mae’r rhain yn cynnwys eitemau fel pecynnau, cynnyrch mae modd eu hailgylchu, gwasanaethau a chynnyrch lleol, a chyfarpar trydanol ynni-effeithlon.
• Gweithio gyda’n cyflenwyr a’n contractwyr i wneud yn siŵr ein bod yn ymwybodol o’n polisi a bod ganddynt bolisïau cyson ar gyfer rheoli eu heffaith ar yr amgylchedd.
• Cynnal adolygiadau’n rheolaidd i wneud yn siŵr bod gweithrediadau’r gwesty yn dal yn cyd-fynd â’r polisi hwn ac i osod neu ddiwygio targedau i sicrhau gwelliant parhaus yn y dyfodol.
• Darparu ein gweithwyr â’r wybodaeth, y cyfarwyddiadau a’r hyfforddiant angenrheidiol ar gyfer cyflawni’r polisi hwn.

J. S. Evans
4 Ebrill 2013