Bwyty
 • Bwyty

  Archebu Bwrdd yn y Bwyty
  Archebu Bwrdd yn y Bwyty


  Sylwer: Rhaid cael cerdyn credyd neu ddebyd er mwyn archebu bwrdd yn y bwyty. Dim ond fel dull archebu mae hwn yn cael ei ddefnyddio ac ni fydd unrhyw arian yn cael ei gymryd o’ch cyfrif banc.
  Amseroedd brecwast 7.30am – 9,30am, Dydd Sul 8.00am -10.00am, wedi’i weini yn y Cerbyty (Coach house) i breswylwyr Tafarn y Bachgen Du. Ar gyfer preswylwyr Tŷ Dre a phobl sy’n galw heibio, bydd gwasanaeth brecwast ar gael yn ystafell fwyta 4/6 gyda’r un amserlen.


  Amseroedd Bwyta yn y Dafarn; Gwiriwch yr adeg o’r flwyddyn isod.

  • Dydd Sul i Ddydd Iau: Hanner dydd tan 9.00pm

  • Dydd Gwener a Dydd Sadwrn: Hanner dydd tan 9.30pm

  Dim ond ar-lein mae archebion ar gyfer slot amser yn y Bwyty yn cael eu derbyn.

  https://www.black-boy-inn.com/dining/restaurant-booking/      (yn amodol ar leoedd)


  Rhaid gwneud pob archeb ar ôl 6.00pm yn bersonol yn y Gwesty a byddwch yn cael eich rhoi ar restr dyrannu i wneud yn siŵr ein bod yn gallu cynnig bwrdd i chi cyn gynted ag y mae un ar gael. Mae pob archeb ar-lein yn cael ei gwneud yn y cerbyty.

  Mae’r system hon yn angenrheidiol ar gyfer sicrhau tegwch i’n cwsmeriaid i gyd, a gall newid. Byddai’r system draddodiadol ar gyfer archebu bwrdd mewn bwyty yn creu rhestr aros a fyddai’n golygu bod yn rhaid archebu bwrdd hyd at wyth wythnos ymlaen llaw.

  Gobeithio byddwch chi’n gwerthfawrogi’r rhesymau dros y polisi hwn fel y maent wedi’u nodi uchod. Os oes gennych chi archeb gyda ni yn ardal fwyta’r cerbyty, gwnewch yn siŵr bod y maître d wrth ddrws yr ardal fwyta yn gwybod eich bod chi wedi cyrraedd, neu fel arall ni fyddwn yn gall sicrhau amser y bwrdd i chi. Mae gennym bolisi o ryddhau’r byrddau sydd wedi’u harchebu i’w hailwerthu os nad ydy’r sawl sydd wedi archebu yn cyrraedd o fewn 10 munud i amser y bwrdd.


  Ffôn:   caiff archebion eu cymryd rhwng 10.30am a 4.00pm, mae’r ystafelloedd bwyta’n brysur y tu allan i’r oriau hyn ac nid oes modd ateb galwadau ffôn.
  E-bost:   dim ond pan fyddwch yn cael cadarnhad y bydd yr archeb yn ddilys. reception@black-boy-inn.com


  Haf:   Dydyn ni ddim yn derbyn archebion am fwrdd ar amser penodol dros y ffôn ddim mwy. Gofynnwn i chi archebu ar-lein – https://www.black-boy-inn.com/dining/restaurant-booking/

  Gaeaf:      (Yn dibynnu ar faint sydd wedi archebu’n barod) Rydym yn gweithredu system rhestr aros ar ôl 6.00pm. Bydd gwestywr wrth brif ddrws y Dafarn yn derbyn enwau ar gyfer y rhestr hon. Dydyn ni ddim yn derbyn ceisiadau dros y ffôn ar gyfer y rhestr aros, rhaid i chi fod yno’n bersonol. Rydym yn gweini cinio dydd Sul gyda dewis o 5 math o gig. Dydyn ni ddim yn cynnig carferi. Byddwn yn darparu un bil ar gyfer grwpiau o 6 neu fwy. Bydd rhaid talu hwn mewn un. Nid oes modd i’n staff dderbyn arian unigol gan aelodau o’r grŵp. Rhaid i fyrddau ar gyfer 6 neu fwy o bobl gael eu harchebu drwy’r brif dderbynfa. Ni fydd y staff gweini’n gallu cymryd archebion.


  Rydym yn gweithredu polisi cyntaf i’r felin. Bydd yr archebion yn y cerbyty, gallwn ddefnyddio ein disgresiwn i newid hynny ar adegau prysur. Sylwch nad ydym yn caniatáu cŵn nac unrhyw anifeiliaid anwes eraill yn y prif adeilad (ac eithrio cŵn cymorth). Ond maen nhw’n cael eu caniatáu yn yr ardal patio a’r ardaloedd eistedd tu allan yn y ffrynt – mae hynny’n cynnwys anifeiliaid anwes preswylwyr. Rydyn ni’n gweithredu polisi nad yw’n derbyn unrhyw fath o adloniant yn yr ystafelloedd bwyta na’r ystafelloedd digwyddiadau. Mae hyn yn cynnwys disgo a bandiau byw. Rydym yn gweithredu’r polisi hwn er mwyn i’n cymdogion a’n preswylwyr ein hunain allu cael noson dawel ar ôl i’r Dafarn gau.
  Ar gyfer grwpiau mawr, llwythwch ein telerau archebu a’n ffurflen gais archebu i lawr. Ar adegau prysuraf y flwyddyn, dydyn ni ddim yn derbyn archebion gan grwpiau mawr gyda’r nos.


  Llwytho’r Ffurflen Gais Archebu i lawr, i’w dychwelyd i’r dderbynfa
  Llwytho’r Ffurflen Archebu Ymlaen Llaw i lawr
  Cynllun y Byrddau i Grwpiau yn y Cerbyty