Datganiad Hygyrchedd | Black Boy Inn

Datganiad Hygyrchedd

Yn Nhafarn y Bachgen Du, rydyn ni’n credu y dylai ein gwestai allu gwneud penderfyniad ar sail gwybodaeth o ran a ydy ein hadeilad, gyda’i nenfydau isel nodweddiadol, ei goridorau cul a’i drawstiau amlwg, yn diwallu eu hanghenion hygyrchedd arbennig nhw. Os nad ydy’r datganiad hwn yn ateb eich ymholiad, mae croeso i chi gysylltu â ni.

Rydyn ni’n croesawu ein holl westeion heb wahaniaethu ac yn gwneud ein gorau i’w wneud yn hygyrch i bawb. Mae’r dafarn yng nghanol y dref. Maes parcio (£5.00 y diwrnod i barcio yn y maes parcio) Mae tarmac a phafin ar yr un lefel arwyneb â’r prif adeilad. Mae’r ystafelloedd diweddaraf yn Jac Ddu a Tŷ Dre ar gael ar y llawr gwaelod gyda mynediad hawdd.

Mae Caernarfon ar brif lwybr bysiau gogledd Cymru. Yr orsaf drenau agosaf ar y brif linell ydy gorsaf Bangor, 9 milltir i ffwrdd. Mae’r dderbynfa wedi cael ei haddasu ar gyfer pobl sy’n defnyddio cadair olwyn. Does dim system dolen wedi’i gosod. Mae toiled ar y llawr gwaelod sy’n addas ar gyfer mynediad cadeiriau olwyn.
Rydyn ni’n fwy na bodlon darparu gwybodaeth ychwanegol yn ogystal â chynnig cymorth yn ystod eich ymweliad â Thafarn y Bachgen Du.
Mae stepen wrth y drws ffrynt. Mae Tafarn y Bachgen Du yn adeilad hanesyddol ac o ganlyniad i’w gynllun strwythurol, nid yw’n hwylus iawn ar gyfer cadeiriau olwyn. Mae ganddo loriau anwastad a choridorau cul; does dim byd o led safonol.

Does dim cyfleuster lifft. Dydy’r ystafelloedd gwely yn y Dafarn ddim yn hwylus iawn ar gyfer cadeiriau olwyn ac maent ar draws dwy lefel llawr gyda grisiau.