Cwestiynau a Ofynnir yn Aml - Black Boy Inn

Cwestiynau a Ofynnir yn Aml

Please click a heading to expand

General
 • Oes liffts ar gael i’w defnyddio?
 • Nid oes liffts mewn unrhyw ran o’r Black Boy, oherwydd oed yr adeilad.
 • Oes WiFi ar gael?
 • Oes, mae WiFi ar gael am ddim, y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw mewngofnodi a chofrestru.
 • Ydych chi’n croesawu anifeiliaid anwes?
 • Dydyn ni ddim yn croesawu anifeilieid yn unrhyw ran o’r eiddo.
 • Ydych chi’n gallu storio bagiau?
 • Gallwn storio bagiau os oes angen yn y dderbynfa. Cofiwch wneud yn siŵr eich bod chi’n mynd â phopeth gyda chi wrth adael.
 • Ydych chi’n cynnig adloniant yn yr ystafelloedd bwyta neu’r ystafelloedd digwyddiadau?
 • Rydym yn gweithredu polisi sydd ddim yn derbyn unrhyw fath o adloniant yn yr ystafelloedd bwyta na’r ystafelloedd digwyddiadau. Mae hyn yn cynnwys disgo a bandiau byw. Mae’r polisi yn cael ei weithredu er parch i’n cymdogion lleol a bod ein gwesteion ein hunain yn cael noson dawel ar ôl i’r dafarn gau.
 • Beth yw safon eich adeiladau?
 • Cafodd The Black Boy ei adnewyddu yn 2016 i safon 4 seren. Mae Black Jacks yn adeilad ar wahân a gwblhawyd fel datblygiad yn 2013. Cafodd Tŷ Dre ei gwblhau yn 2014 – unwaith eto i safon 4 seren.
 • Pwy sy’n eich graddio chi?
 • Rydym yn cael ein graddio’n flynyddol gan Croeso Cymru a’r AA. Yn 2016, gwnaeth y ddau sefydliad roi 4 seren i ni yn y categori ‘coaching inn’.
 • Ydych chi’n gallu rhoi map i ni o’r ardal leol?
 • Mae gennym fap o Gaernarfon ar gael i’w lawrlwytho fan hyn (PDF)
Booking
 • Beth sydd angen ei wneud i archebu ystafell?
 • Mae angen cerdyn credyd neu ddebyd arnom i gadw ystafell. Rydym yn defnyddio dull diogel o fasnachu i gadw holl fanylion y cardiau ar gyfer eich diogelwch. Unwaith eto, rydym yn cydymffurfio’n llwyr â’r PCI. Ar ôl cyrraedd, bydd angen i chi rag-awdurdodi cerdyn ar gyfer eich arhosiad neu dalu am y llety. Bydd £30.00 y person y noson yn cael ei ychwanegu at y cyfanswm rhag-awdurdodi i gynnwys biliau bar a phrydau bwyd.
 • Ydych chi’n gallu croesawu grwpiau mawr?
 • Mae archebu ystafelloedd i grwpiau o 5 neu fwy yn gorfod cael ei wneud gan reolwr y tîm, a bydd angen blaendal hefyd.
Checking In & Out
 • Faint o’r gloch alla i gyrraedd?
 • Gallwch gyrraedd o 3.00pm ymlaen – cofiwch fwrw golwg ar eich e-bost cadarnhau er mwyn gwneud yn siŵr bod y dyddiadau cywir wedi’u cadw ar eich cyfer.
 • Faint o’r gloch mae’n rhaid i fi adael?
 • Bydd angen i chi adael erbyn 11.00am – os ydych am adael yn gynnar, a fyddech cystal â thalu’r noson gynt neu wrth gyrraedd er mwyn i ni allu eich helpu.
 • Rwy’n disgwyl cyrraedd yn hwyr y nos – fydd hynny’n iawn?
 • Os ydych yn bwriadu cyrraedd ar ôl hanner nos, cysylltwch â ni i roi syniad faint o’r gloch fyddwch yn cyrraedd. Oherwydd natur yr adeilad, ni fydd y staff nos wastad yn sylwi arnoch chi’n cyrraedd y prif ddrws.
Rooms
 • Sut mae’r ystafelloedd gwely wedi’u gosod?
 • Ar ffurf dau wely (twin) neu gwely dwbl – rhowch wybod i ni’n uniongyrchol os hoffech ddau wely neu un. Peidiwch â chymryd yn ganiataol ein bod yn gwybod eich dewis gan fod rhai asiantau teithio ddim yn rhoi gwybod i ni. Bydd y rhan fwyaf o westeion yn derbyn sawl neges e-bost oddi wrthym cyn i chi gyrraedd os yw’r asiant wedi rhoi eich cyfeiriad e-bost i ni.
 • Ydych chi’n gallu darparu gwelyau Z ychwanegol?
 • Mae’r un peth yn wir â’r uchod am welyau Z ychwanegol yn yr ystafell, felly peidiwch â chymryd yn ganiataol ein bod yn ymwybodol o’r cais. Codir tâl ychwanegol am welyau Z.
 • Ydw i’n gallu archebu ystafell ar y llawr gwaelod?
 • Mae gennym nifer o ystafelloedd ar y llawr gwaelod, sy’n hawdd o ran mynediad gyda chawodydd y gallwch gerdded i mewn iddyn nhw. Os ydych yn cael trafferth gyda’r grisiau, archebwch un o’r rheini, gan fod yr hen dafarn yn gul iawn gyda thrawstiau isel, oherwydd oedran yr adeilad.
 • Oes system wresogi / awyru?
 • Mae gwres canolog llawn ym mhob ystafell, ond does dim system awyru oherwydd oedran yr adeilad.
Parking
 • Oes cyfleusterau parcio?
 • Mae parcio am ddim ar gael, er ei fod yn brin yng Nghaernarfon. Bydd y rhai sy’n cyrraedd yn gynnar yn cael mynd i faes parcio'r castell tua 1000 llath o’r dafarn gyda thrwydded am ddim. Mae hyn yn galluogi i bawb sy’n aros gael parcio dros nos. Mae gennym 39 o ystafelloedd a 39 o lefydd parcio. Eiddo’r cyngor lleol yw’r maes parcio bach nesaf at y dafarn ac fe'i cedwir ar gyfer y gwesteion sy’n cyrraedd yn hwyrach yn ogystal â’r rheini sydd â bathodynnau glas. Codir tâl o £5.00 y dydd am ddefnyddio hwn. Mae meysydd parcio cyhoeddus ar gael am ddim o gwmpas y dafarn rhwng 17.00 tan 09.30 y bore canlynol.
 • Rwy’n aros yn Tŷ Dre, oes parcio ar gael?
 • Mae parcio i breswylwyr sy’n aros yn Tŷ Dre ym mhrif faes parcio’r castell, a bydd trwydded am ddim ar gael o’r dderbynfa.
 • Ydw i’n gallu cadw lle parcio?
 • Ni allwn gadw llefydd parcio. Mae’r maes parcio wrth ymyl y dafarn yn cael ei gadw i’r rheini sydd â bathodynnau glas.
Food
 • Faint o’r gloch mae brecwast?
 • Gall amserau brecwast fod yn eithriadol o brysur os yw'r holl westeion yn cyrraedd yr un pryd. 9.00am yw'r amser prysuraf yn enwedig ar fore Sul. Ceisiwch osgoi cyrraedd bryd hynny a dewch yn gynt os ydych am gychwyn yn gynnar. Amseroedd brecwast yn ystod yr wythnos a dydd Sadwrn yw 7.00am tan 9.30am, a 7.30am tan 10.00am ar ddydd Sul.
 • Ydy brecwast yn y pris?
 • Mae brecwast yn y pris. Archebwch ar ein gwefan ein hun (yn amodol ar y pecyn sy’n cael ei archebu).
Payments
 • Gyda phwy y dylem gysylltu os oes unrhyw broblemau gyda’r taliad?
 • Cysylltwch â thîm y dderbynfa rhwng 9am a 10pm ar reception@black-boy-inn.com
..